Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Školní řád

Platnost od školního roku 2015/2016
v Liberci dne 24. června 2015 ředitel střední školy Ing. Zdeněk Šlaich
Schváleno školskou radou
v Liberci dne 24. června 2015 předseda školské rady Ing. Josef Honzejk


OBSAH

Úvod

1. Organizace vyučování

2. Docházka na teoretické a praktické vyučování

3. Hygienické a bezpečností zásady

4. Výchovná a pořádková opatření

5. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

6. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

7. Chování a vystupování žáka

8. Ochrana majetku školy, zaměstnanců a žáků

Závěr

 

Úvod

Střední škola gastronomie a služeb rozvíjí vědomosti, dovednosti a schopnosti získané v základním vzdělávání a poskytuje žákům obsahově širší odborné i všeobecné vzdělání. Vytváří předpoklady pro úspěšný výkon povolání, plnohodnotný osobní i občanský život, samostatné získávání informací, celoživotní učení a umožňuje pokračování v navazujícím vzdělávání.

Školní řád vychází ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb. a vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři č. 13/2005.

 

 1. Organizace vyučování

 

1.1 Vyučování probíhá podle schváleného časového rozpisu hodin, rozvrhu hodin tříd a nepovinných předmětů a odborného výcviku.

1.2 Změny v rozvrhu hodin a odborného výcviku, zastupování, organizované akce, popř. jiné změny v organizaci dne, jsou oznamovány s předstihem na označeném místě (vývěsky v jednotlivých pavilonech, informace třídního učitele a učitele odborného výcviku.

1.3 Školní budova se otvírá pro žáky v 6.50 hod., uzavírá se po skončení vyučování; po skončení vyučování se mohou žáci zdržovat v prostorách školy pouze tehdy, jestliže jim to nařídí pedagogický pracovník.

1.4 Žák chodí do školy pravidelně a včas nejméně pět minut před zahájením první hodiny vyučování, na pracoviště odborného výcviku podle stanoveného začátku vyučovacího dne. Je udělena výjimka nástupu žáků druhých a třetích ročníků od 6.00 hod. (§ 13, odst. 3 vyhl. č. 13/2004 Sb.).

1.5 Na začátku hodiny učitel provádí kontrolu přítomnosti se zápisem do elektronické třídní knihy.

1.6 Během vyučování se žáci řídí pokyny vyučujících, používání nedovolených pomůcek je zakázáno, žáci nevyrušují, jejich mobilní telefony jsou vypnuty.

1.7 Během přestávek se žáci pohybují v určeném pavilonu, případně realizují přechody do odborných učeben. Po skončení přestávky se žáci nezdržují na chodbách ani mimo pavilony.

V případě příznivého počasí se mohou pohybovat v areálu školy kromě pětiminutových přestávek. Areál lze opustit jen v době polední přestávky, vyhlášené volné hodiny nebo při přechodu na organizovanou výchovně vzdělávací činnost.

1.8 Před zahájením vyučování pomáhá kontrolovat třídní služba stav zařízení v učebně, totéž učiní i při změně učebny. Případné závady hlásí vyučujícímu. Po skončení každé vyučovací hodiny příslušný učitel s pomocí třídní služby zajistí úklid a řádné smazání tabule.

1.9 Nedostaví-li se vyučující do třídy do pěti minut od začátku hodiny, lze předpokládat, že není ve škole přítomen. Třídní služba v tomto případě informuje zástupce ředitele, ředitele nebo jiného zaměstnance školy.

Před odchodem ze třídy po skončení vyučování třídní služba kontroluje ve spolupráci s učitelem uzavření oken, čistotu lavic a třídy včetně zvednutí židliček. Zároveň hlásí závady, poškození či ztrátu věcí.

1.10 V průběhu vyučování a odborného výcviku je dovoleno nezletilým žákům odcházet z vyučování pouze v mimořádných případech na písemnou žádost zákonných zástupců v žákovské knížce. Na základě písemné žádosti napíše třídní učitel popř. jiný vyučující propustku, kterou žák při odchodu předá vyučujícímu. Zletilý žák si vyplní propustku, ve škole si ji nechá podepsat třídním učitelem a potom ji předá vyučujícímu dané hodiny, na odborném výcviku ji předá učiteli odborného výcviku, popř. instruktorovi.

1.11Žáci si vyřizují své záležitosti v kanceláři pouze o velké přestávce a po vyučování.

1.12 Vyvolávání učitelů a žáků ze tříd v době vyučování není dovoleno. Jednání učitelů s rodiči, se žáky a s návštěvami nesmí být na úkor vyučovací hodiny v teoretickém i praktickém vyučování.

 

 1. Docházka na teoretické a praktické vyučování

 

2.1 Povinností žáků je docházet na teoretické vyučování pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všem vyučovacím předmětům. Na praktické vyučování se musí žáci dostavit včas dle stanoveného začátku vyučovacího dne.

2.2 Žák může být uvolněn z teoretického nebo praktického vyučování na písemnou žádost rodičů, a to:

 • z jedné vyučovací hodiny příslušným učitelem,
 • z více vyučovacích hodin do jednoho dne třídním učitelem nebo učitelem odborného výcviku,
 • ze dvou i více dnů ředitelem školy (žádost žák předloží v dostatečném časovém předstihu třídnímu učiteli, popř. učiteli odborného výcviku).

2.3 Žák je povinen doložit důvody nepřítomnosti v teoretickém i praktickém vyučování ihned telefonicky, nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti (§ 67 zákona č. 561/2004 Sb.). Do tří dnů lze nepřítomnost doložit zákonným zástupcem nezletilých žáků (dále jen rodiče), u zletilých žáků rodiči nebo osobou, která plní vůči žákovi vyživovací povinnost (dále jen rodiče) dopisem, telefonicky, faxem, e-mailem, zprávou SMS nebo omluvenkou od lékaře.

V případě neúčasti na odborném výcviku v individuální formě výuky se plnoletý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka:

 • nejprve spojí s provozovnou, v níž žák vykonává odborný výcvik a oznámí důvod a předpokládanou délku nepřítomnosti,
 • následně nahlásí absenci v odborném výcviku vedoucí učitelce odborného výcviku.

Omluvenku předkládá žák pouze ve formě zápisu v omluvném listu ihned po návratu do školy nebo na odborný výcvik:

 • v případě absence na teoretickém vyučování třídnímu učiteli,
 • v případě absence na odborném výcviku – ve skupinové formě výuky učiteli odborného výcviku, v individuální formě výuky instruktorovi odborného výcviku, následně vedoucí učitelce odborného výcviku,

V případě, že zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka zanedbá povinnost hlášení absence, bude absence pokládána za neomluvenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené rodiči žáka.

2.4 Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce (§ 68 zákona č. 561/2004 Sb.).

2.5 Jestliže se žák neúčastní po dobu pěti dnů bez udání důvodu vyučování nebo odborného výcviku, informuje třídní učitel nebo učitel odborného výcviku zástupce ředitele pro teoretické vyučování, popř. ředitele.

2.6 Má-li žák v teoretickém vyučování absenci větší než čtyřicet procent z odučených hodin, může ho vyučující vyzkoušet z učiva celého pololetí nebo mu může být klasifikace odložena. Zkoušku žák vykoná před třídou.

Přesahují-li zameškané hodiny žáka v tělesné výchově povolenou hranici nebo necvičí-li žák z důvodu, že je po nemoci nebo nenosí oblečení a boty vhodné pro tělesnou výchovu, může mu vyučující nařídit náhradu hodin do šedesáti procent odučených hodin.

2.7 Jestliže žák nesplní sedmdesát procent docházky na odborný výcvik za pololetí školního roku a zároveň nesplní činnosti předepsané učebními osnovami, nebude klasifikován. Žák si doplní nesplněnou výuku v náhradních pracovních směnách podle dohody s učitelem odborného výcviku.

2.8 Ředitel školy může přerušit zletilému žáku studium na jeho písemnou žádost, resp. nezletilému žáku na písemnou žádost jeho a jeho zákonného zástupce, a to na dobu nejvýše dvou let.

 

 1. Hygienické a bezpečnostní zásady

 

3.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimoškolních akcích tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

3.2 Každý úraz nebo poranění, k němuž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, na odborném pracovišti, na hřišti nebo kdekoliv jinde při akcích školy, jsou žáci povinni hlásit ihned některému učiteli.

3.3 Třídní učitel seznámí všechny žáky s tímto školní řádem a s požárními a bezpečnostními předpisy školy. O poučení provede zápis do elektronické třídní knihy.

3.4 Při výuce v tělocvičně, na hřišti, v bazénu, v odborných učebnách a na odborném výcviku odloučeného pracoviště školy a na pracovištích fyzických a právnických osob, které uzavřely se školou smlouvu, zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy určené pro tyto prostory. Učitelé daného předmětu jsou povinni při první vyučovací hodině nového školního roku nebo při prvním vyučovacím dnu odborného výcviku seznámit žáky s těmito specifickými bezpečnostními předpisy a dodatečně poučit i žáky, kteří na první vyučovací hodině nebo prvním vyučovacím dnu chyběli, popř. nastoupili do školy v průběhu školního roku. O poučení provede učitel záznam do elektronické třídní knihy.

3.5 Před akcemi mimo školu (exkurze, lyžařský výcvik, turistický kurz, ...) učitel, který akci organizuje nebo třídu doprovází, poučí žáky o příslušných bezpečnostních předpisech. O poučení provede záznam do elektronické třídní knihy, na odborném výcviku na předepsaný formulář.

3.6 Žákům není dovoleno ve školní budově a vymezeném areálu školy, na odloučených pracovištích školy, při praktickém vyučování a při všech školních akcích kouřit, požívat alkoholické nápoje, užívat drogy a provozovat jejich distribuci.

Při nalezení drogy nebo alkoholu u žáka budou droga nebo alkohol zabaveny a uloženy do trezoru a sepsán protokol se svědkem. Následně budou informováni rodiče žáka a žák bude podmíněně vyloučen se zkušební lhůtou, a to nejdéle na dobu jednoho roku.

Je-li žák pod vlivem alkoholu, drog nebo má abstinenční příznaky na drogy a je v ohrožení života, přivolá pedagogický pracovník lékařskou pomoc. Následně jsou informováni rodiče. V případě, že žák je pod vlivem alkoholu nebo drog a není v ohrožení života, informuje pedagogický pracovník rodiče žáka. V obou případech je žák potrestán podmíněným vyloučením se zkušební lhůtou na dobu nejdéle jednoho roku.

V případě, že zákonný zástupce nezajistí další péči o své dítě, uvědomí třídní učitel výchovného poradce, a ten informuje oddělení sociální prevence a kurátora. Podrobnosti k postupu proti nošení, držení, užívání a distribuce návykových látek jsou uvedeny v příloze č. 2.

Při nalezení drogy v budově školy a v dalších zařízeních sloužících k výuce informuje příslušný pedagogický pracovník ředitele školy nebo jeho zástupce, kteří zajistí místo nálezu a drogu a zavolají policii.

3.7 Hygienické zásady

 • Žáci jsou povinni denně se přezouvat a jsou povinni odložit si obuv a svrchní oděv do přidělených uzamykatelných skříněk v šatnách, bez výslovného povolení pedagogických pracovníků je nesmí nosit do tříd ani na vlastní pracoviště odborného výcviku. Sportovní obuv není uznávána jako přezůvky.
 • V šatnách jsou povinni zachovávat provozní řád.
 • Žáci udržují pořádek a čistotu školních prostor a okolí, jsou povinni provést základní úklid svého pracoviště, odstranit jimi způsobený nepořádek a aktivně spolupracovat na udržování pořádku v celém areálu školy.
 • Ve třídách jsou udržovány teploty v rámci normy, služba na pokyn učitelů zajišťuje pravidelné větrání a požadovanou teplotu (regulace topení).

3.8 Školní úraz (podrobnosti ve vyhl. č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů žáků, směrnici školy a ve smlouvách o zajištění odborného výcviku a odborné praxe)

 • Každý úraz nebo poranění, k němuž dojde během vyučování v areálu školy nebo kdekoliv jinde při akcích školy, jsou žáci povinni hlásit ihned některému učiteli, spolupracovat při záznamu o úraze a chovat se dle dalších pokynů pracovníků školy.
 • V případě vážného úrazu nebo špatného zdravotního stavu žáka ostatní okamžitě přivolají nejbližšího pedagogického pracovníka, který zajistí první pomoc a lékařské ošetření.

3.9 Žákům není dovoleno používat mobilní telefony při vyučování (nelze je používat ani jako kalkulačku).

3.10 Žáci nesmí nosit do třídy, do školy, na odborný výcvik a na akce pořádané školou střelné zbraně, řezné a bodné předměty, do třídy nesmí žák nosit skateboard a koloběžku.

3.11 Žákům není dovoleno nosit na teoretické a praktické vyučování jakákoliv zvířata.

3.12 Žákům není dovoleno vyklánět se z oken a používat vlastní elektrospotřebiče.

3.13 Vzhledem k budoucím profesím absolventů školy se od všech žáků vyžaduje řádná upravenost zevnějšku (čisté a vhodné oblečení), společenské chování a během vyučování se zakazuje konzumace potravin a žvýkání (viz příloha č. 3 – Osobní kodex žáka školy).

3.14 Škola dbá na důslednou ochranu žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

 1. Výchovná a pořádková opatření

 

4.1 Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků nebo učitelů či jiných osob hradí škodu žák, resp. rodiče žáka, který škodu způsobil.

4.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy a na odborný výcvik nepatří.

4.3 Službu ve třídách konají střídavě jednotliví žáci, kteří se řídí pokyny třídního učitele.

4.4 Pro zajištění informovanosti rodičů slouží elektronická žákovská knížka. Pro další komunikaci rodičů se školou slouží telefonické kontakty a příslušné e-maily školy.

4.5 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

4.6 Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům třídní učitel, učitel odborného výcviku nebo ředitel školy.

4.7 Podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena některá z těchto výchovných opatření k posílení kázně žáků:

 • napomenutí třídního učitele nebo učitele odborného výcviku,
 • důtka třídního učitele nebo učitele odborného výcviku,
 • důtka ředitele školy,
 • podmíněné vyloučení,
 • vyloučení ze studia.

4.8 V rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku.

4.9 Jeden typ kázeňského opatření může být během pololetí školního roku udělen vždy jednou.

4.10 Jestliže žák poruší školní řád nedodržením zákazu kouření, bude to posuzováno jako hrubé porušení a bude potrestán nejméně důtkou ředitele.

4.11 Jestliže žák poruší školní řád nedodržením zákazu vnášení alkoholu nebo drog a jejich konzumací, bude to posuzováno jako velmi hrubé porušení a bude potrestán podmíněným vyloučením na dobu jednoho roku.

 

4.12 Jestliže žák se chová vůči pedagogickému pracovníkovi hrubým a nevhodným způsobem, bude to posuzováno jako hrubé porušení a bude potrestán nejméně důtkou ředitele školy.

4.13 Podle potřeb školy budou poskytnuty žákům poradenské služby nebo psychologická šetření výchovným poradcem, protidrogovým preventistou nebo psychologem.

Při použití psychologických testů a jejich zpracování se vychází v „Úmluvy Rady Evropy o ochraně jednotlivců při automatizovaném zpracování dat ETS No. 108“.

 

 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

5.1 Všechna práva žáků budou respektována v plném rozsahu na základě „Listiny základních práv a svobod“ (zákon č. 2/93 Sb.) a „Úmluvy o právech dítěte“ (zákon č. 104/91 Sb.).

5.2 Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 21.

5.3 Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jsou sdělovány jak žákům, tak i jejich rodičům.

 

 1. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

   (zákon č. 561/2004 Sb., § 22)

 

6.1 Žáci jsou povinni

 • řádně docházet na teoretické a praktické vyučování, účastnit se akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy a řádně se vzdělávat,
 • dodržovat školní řád a provozní řády na pracovištích,
 • dodržovat předpisy a pokyny školy, smluvních pracovišť odborného výcviku k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • žáci respektují skutečnost, že docházka na odborný výcvik bude v souladu se zvolenými obory přizpůsobena potřebám pracoviště (odpolední směny, případně soboty, neděle, svátky,
 • žáci oboru kadeřník respektují skutečnost, že během výuky si vzájemně v rámci osnov upravují, stříhají a barví vlasy.

6.2 Zletilí žáci jsou povinni

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • dokládat důvody své nepřítomnosti (omluvenka od rodiče, popřípadě osoby, která vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, omluvenka od lékaře),
 • oznamovat škole údaje do školní matriky (jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, druh zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, pokud by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, jméno a příjmení, adresu a telefonické spojení rodiče, popřípadě osoby, která vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost).

6.3 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni

 • zajistit, aby žák řádně docházel do školy,¨
 • osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka,
 • oznamovat škole údaje do školní matriky (jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, druh zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, pokud by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, jméno a příjmení, adresu a telefonické spojení rodiče, popřípadě osoby, která vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost).

Všechna závažná porušení školního řádu školy budou u jednotlivých žáků evidována třídními učiteli v katalogu, resp. v třídním výkazu.

6.4 Hovorové hodiny s ředitelem školy jsou každé úterý od 7.00 – 8.00 hod. (doporučuje se termín schůzky domluvit předem).

 

 1. Chování a vystupování žáka

 

Jedním ze základních výchovně vzdělávacích cílů školy je vychovat ze žáků všestranně připravené pracovníky služeb, proto je zvláštní pozornost věnována celkovému chování a vystupování žáka včetně úpravy jeho zevnějšku, zejména je nutné dodržovat tato pravidla

 • žáci zdraví všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky školy i jiné dospělé osoby, které se pohybují v areálu školy, ve třídě zdraví vyučujícího při zahájení i konci hodiny povstáním za přiměřeného ticha,
 • komunikují mezi sebou a s dospělými pracovníky slušným způsobem, nepoužívají hrubá slova a zachovávají veškerá pravidla společenského chování,
 • žák se taktně a slušně chová v dopravních prostředcích, především při cestě do školy,
 • oblečení, účesy a celková úprava zevnějšku musí dodržovat obvyklé zásady, z důvodů bezpečnosti práce a hygieny bez módních výstřelků, na viditelných částech těla nesmí mít žáci piercing, tetování, dredy apod.; v případě sporu rozhoduje ředitel školy (viz příloha č. 3 a č. 4).

 

 1. Ochrana majetku školy, zaměstnanců a žáků

 

8.1 Ochrana majetku školy

 • Jakékoliv poškození majetku či závadu na majetku školy je žák povinen okamžitě nahlásit vyučujícímu, učiteli konajícímu službu, třídnímu učiteli nebo jinému pracovníku školy.
 • Jestliže je vyšetřováním žákovi (žákům) prokázáno svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob, hradí škodu žák, resp. zákonní zástupci žáka nebo osoby povinné jeho výživou.
 • Škoda podle situace a dohody může být nahrazena peněžně nebo uvedením věci do původního stavu, a to neprodleně.
 • Žák šetrně a hospodárně zachází se svěřenými pomůckami, surovinami a inventářem.
 • Své pracovní místo udržuje v pořádku, nepoškozuje společný majetek. V případě, že bude zjištěno úmyslné poškození majetku školy, bude oprava provedena na náklady zletilého žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka. Zapůjčené knihy a učební pomůcky, které žák ztratí nebo znehodnotí, nahradí.
 • Po skončení vyučování uklidí žák své místo, služba provede kontrolu učebny, smaže tabuli, žáci zajistí urovnání lavic a židlí. Obdobně provádí i úklid na pracovištích odborného výcviku a praxe.
 • Žák nemanipuluje se zařízením, které není určeno k obsluze žáky.

 

8.2 Ochrana majetku žáků

 • Škola ručí za nezbytné osobní věci žáků a pomůcky potřebné k výuce pouze tehdy, jestliže žák zachovává běžnou opatrnost a pokyny dané školou k používání šaten a úschově majetku.
 • Žák nenosí do školy cennosti a vyšší peněžní částky, pokud to není nezbytné, škola za ně neručí, pokud nebyly předány pověřené osobě (hospodářka, zástupce ředitele) do úschovy.
 • Jakoukoliv ztrátu či poškození je nutné okamžitě nahlásit zpravidla třídnímu učiteli, učiteli konajícímu službu, učiteli odborného výcviku nebo jinému pedagogickému pracovníkovi, ten je povinen okamžitě nahlásit případ Policii ČR.

 

Závěr

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem se s ním seznámili zaměstnanci školy a byli informování o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci žáků.

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz